Πρόσκληση σε δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου

στις 23 Αυγούστου 2022

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί το Σώμα την 27η Αυγούστου 2022 ημέρα Σάββατο και ώρα 7:30 μ.μ., σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

  1. Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2022.
  2. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου μας, για το Β΄ τρίμηνο έτους 2022.
  3. Λήψη απόφασης για: α) διατήρηση ή μη του συντελεστή ΤΑΠ, β) καθορισμό τιμής ζώνης κτισμάτων και οικοπέδων στις εκτός ζώνης αντικειμενικού προσδιορισμού περιοχές, καθώς και την αξία καλυπτόμενης έκτασης αγρού με κτίσμα.
  4. Έγκριση του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας, του Δήμου Λέρου.
  5. Λήψη απόφασης κατόπιν της με αριθ. 4/17-8-2022 πράξης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Λέρου για: α) παραχώρηση χρήσης χώρων και αιθουσών Δημοτικού Σχολείου Αγίας Μαρίνας, για τη λειτουργία Κ.Δ.Α.Π. (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών) και β), απόδοση επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών προς τον Οργανισμό Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου για λογαριασμό του Νηπιαγωγείου Ξηροκάμπου, για έξοδα που προκύπτουν από τη στέγαση δομών υποδοχής εκπαίδευσης προσφύγων του ΥΠΑΙΘ για το σχολικό έτος 2021-2022.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (Α΄ 136/9-7-2022) και των ΚΥΑ με αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 43107  (Β΄ 3891/23-7-2022) και Δ1α/Γ.Π. οικ. 44590  (Β΄ 4088/30-7-2022),  προς εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ