Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 19 Αυγούστου 2022

Λέρος,19 -08-2022

Αριθμ. Πρωτ.: 4952

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 23η Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 1:00 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

  1. Εισήγηση για την έγκριση της 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2022.
  2. Αποδοχή του 1ου Πρακτικού (Απόρριψη Προσφοράς Συμμετέχουσας Εταιρείας) του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 169076 για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Εξοπλισμού για Διαμόρφωση Αύλειου Χώρου Σχολείου Πλατάνου».
  3. Έγκριση της υπ’ αρ. 40/2022 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» του Δήμου Λέρου και έγκριση των όρων δημοπράτησης της προμήθειας προϋπολογισμού 80.391,58€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%).

Η συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τεύχος Α΄): «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ