Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 12 Αυγούστου 2022

Λέρος, 12-08-2022

Αριθμ. Πρωτ.: 4882

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 16η Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 1:00 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

 1. Έγκριση της υπ’ αριθ. 45/2022 με ΑΔΑ:6Π5ΟΟΚΒΣ-ΓΧ7 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Οργανισμού Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού - Πολιτισμού Λέρου με θέμα: «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων - δαπανών έτους 2022 για το Β΄ Τρίμηνο».
 2. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για τις ανάγκες της πυρασφάλειας.
 3. Αποδοχή του με αριθμ. πρωτ.: 4847/11-08-2022 Πρακτικού Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών, για την αναθεώρηση τιμών της υπ’ αριθμ. 3667/14-06-2022 σύμβασης «Καθαρισμός Περιοχών Ν. Λέρου».
 4. Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την «Μίσθωση μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, δυναμικότητας παραγωγής 600κ.μ./ημέρα πόσιμου νερού για τις ανάγκες της νήσου Λέρου (ΣΑΕ 330)», λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.
 5. Έγκριση τροποποίησης μελέτης εφαρμογής της προμήθειας με τίτλου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ».
 6. Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 1ης/6/2020».
  Η συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν. Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τεύχος Α΄): «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
    ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ