Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 01 Αυγούστου 2022

Λέρος, 01-08-2022

Αριθμ. Πρωτ.: 4629

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 5η Αυγούστου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1:00 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

  1. Εισήγηση για την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Λέρου για το Β΄ τρίμηνο έτους 2022.
  2. Διαγραφή χρέωσης σε λογαριασμό ύδρευσης.
  3. Λήψη απόφασης για: α) διατήρηση του συντελεστή ΤΑΠ, β) καθορισμό τιμής ζώνης κτισμάτων και οικοπέδων στις εκτός ζώνης αντικειμενικού προσδιορισμού, περιοχές καθώς και την αξία καλυπτόμενης Χ 2 έκτασης αγρού με κτίσμα.
  4. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση τιμολογίων της πάγιας προκαταβολής.

 Η συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τεύχος Α΄): «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».