Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου με τηλεδιάσκεψη

στις 25 Νοεμβρίου 2021

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 29η  Νοεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8 μ.μ. , με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

  1. Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2021.
  2. Εισήγηση με αριθ. 247/3-11-2021 της Οικονομικής μας Επιτροπής, για τα τέλη της ανταποδοτικής υπηρεσίας ύδρευσης-αποχέτευσης του Δήμου Λέρου, για το έτος 2022.
  3. Εισήγηση με αριθ. 248/3-11-2021 της Οικονομικής μας Επιτροπής, για τους συντελεστές του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Λέρου, για το έτος 2022.
  4. Λήψη απόφασης για προέγκριση παράτασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου.
  5. Γνωμοδότηση αναφορικά με μεταβολές σχολικών μονάδων Λέρου της Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2022-2023.
  6. Αντικατάσταση μέλους δημοτικής επιτροπής διαχείρισης βραβευμένων ακτών (σχετική η με αριθ. 109/31-10-2021 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου).
  7. Ψήφισμα Περιφερειακού Συμβουλίου (σχετ. η με αριθ. 84/2021 απόφασή του) για τη χωροθέτηση και εγκατάσταση ανεμογεννητριών στα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Παρακαλείστε, να συνδεθείτε 15-20 λεπτά πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο του Γραφείου Πληροφορικής του Δήμου μας, κ. Σπανό Μάρκο (τηλ. 2247025566). 

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (Α΄ 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και τις με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020, 69472/24-9-2021 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929/23-11-2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, προς εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ