Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 03 Δεκεμβρίου 2021

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 7η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00, με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:  

  1. Εισήγηση για την έγκριση της 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2021
  2. Εισήγηση για την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Λέρου για το Γ΄ τρίμηνο έτους 2021
  3. Έγκριση μετακίνησης και αποζημίωση εκτός έδρας του Δημάρχου και Αντιδημάρχου για εκτέλεση υπηρεσιών
  4. Αλλαγή του Φ.Π.Α. από 24% σε 17% και τροποποίηση της σύμβασης με αριθμ. πρωτ. 2340/29-04-2020
  5. Λήψη απόφασης για την έγκριση: α) προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 32, και του άρθρου 32Α του Ν.4412/2016, για την: «Προμήθεια ανταλλακτικού για το ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES KHY1137»,  β) την με αριθμ. πρωτ. 8167/02-12-2021 τεχνική περιγραφή – τεχνική έκθεση ενδεικτικού προϋπολογισμού 468,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17% και γ) του σχεδίου πρόσκλησης υποβολής προσφορών στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
  6. Έγκριση της με αριθ. 45/2021 με ΑΔΑ:6ΙΘΥΟΚΒΣ-ΤΦΓ απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Οργανισμού Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού - Πολιτισμού Λέρου με θέμα, «Ψήφιση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Δημοτικού Οργανισμού Παιδικών Σταθμών – Αθλητισμού – Πολιτισμού Λέρου, οικον. έτους 2022»

Η συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (Α΄ 133) και  ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και 62η εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/183/οικ. 18664/30.09.2021 Υπουργείου Εσωτερικών, προς εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης και αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού COVID.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ