Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 19 Νοεμβρίου 2021

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 23η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00, με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:  

  1. Διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Λέρου οικ. έτους 2022, έπειτα από την με Α.Π.:2043/18-11-2021 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του αρχικού σχεδίου π/υ (Σχετ. η με αριθμ. πρωτ. 7939/19-11-2021 εισήγηση της Δ/νσης Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών).
  2. Έγκριση ταμιακού απολογισμού Δήμου Λέρου οικονομικού έτους 2020.
  3. Προέγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2020.
  4. Διαγραφή μισθωμάτων (σχετ. η με αριθμ. πρωτ. 7883/17-11-2021 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας & Ταμείου)
  5. Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Αποκατάσταση ξενοδοχείου ‘’Λέρος’’»
  6. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λέρου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την υλοποίηση των έργων επισκευών – συντηρήσεων σχολικών κτιρίων (σχετ. το με Α.Π.:7828/15-11-2021 έγγραφο του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Δόμησης & Τεχνικών Υπηρεσιών)
  7. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λέρου και του Δήμου Αγαθονησίου προκειμένου να υποβληθεί η αίτηση χρηματοδότησης με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΛΕΡΟΥ – ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ» στην Πρόσκληση ΧΙΙ του Προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ», στο Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων»
  8. Έγκριση της υπ’ αριθ. 83/2021 με ΑΔΑ:93Ω946ΜΨΕΚ-Ε2Α απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου με θέμα, «Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2021, Γ΄ τριμήνου».

Η συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (Α΄ 133) και  ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και 62η εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/183/οικ. 18664/30.09.2021 Υπουργείου Εσωτερικών, προς εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης και αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού COVID.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ