Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 12 Νοεμβρίου 2021

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 16η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00, με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:  

 1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής - 2η θητεία (11.11.21-11.11.22) δημοτικής περιόδου 2019-2023.
 2. Εισήγηση για την έγκριση της 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2021
 3. Παραγραφή αξιώσεων κατά ΟΤΑ (σχετ. το με Α.Π.:7609/05-11-2021 έγγραφο της Δ/νσης Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών)
 4. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση τιμολογίων της πάγιας προκαταβολής
 5. Λήψη απόφασης για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής (σχετ. το με Α.Π.:7542/02-11-2021 έγγραφο του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Δόμησης & Τεχνικών Υπηρεσιών)
 6. Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής ΧΕΠΠ (σχετ. η υπ’ αριθμ. 226/2021 με ΑΔΑ:66ΨΨΩΛΓ-Υ58 αποφ. Ο.Ε.)
 7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» που εκτελέστηκε με εργολαβία από τον κ. Σταμάτη Λινάρδο. (σχετ. το με Α.Π.:7385/26-10-2021 έγγραφο του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Δόμησης & Τεχνικών Υπηρεσιών)
 8. Λήψη απόφασης για την επέκταση συμμετοχής του Δήμου Λέρου, για άλλους δώδεκα (12) μήνες στο Πρόγραμμα Επιχορήγησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών του ΟΑΕΔ (σχετ. το με Α.Π.:7367/25-10-2021 έγγραφο του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Δόμησης & Τεχνικών Υπηρεσιών)
 9. Λήψη απόφασης για την υποβολή νέας αίτησης, για τη συμμετοχή του Δήμου Λέρου στο Πρόγραμμα Επιχορήγησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών του ΟΑΕΔ, για την απασχόληση άλλων πέντε (5) ατόμων. (σχετ. το με Α.Π.:7367/25-10-2021 έγγραφο του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Δόμησης & Τεχνικών Υπηρεσιών)
 10. Λήψη απόφασης για την ανανέωση από 01-01-2022 έως 31-12-2022, της προγραμματικής σύμβασης με τον Ο.Α.Ε.Δ. για τη λειτουργία του γραφείου ανταποκριτή στο Δήμο Λέρου
 11. Αποδοχή ή μη του με αριθμ. πρωτ. 7446/29-10-2021 Πρακτικό για τη μίσθωση ακινήτου στα Άλιντα Λέρου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης τροχοφόρων οχημάτων.
 12. Αποδοχή ή μη του με αριθμ. πρωτ. 7570/03-11-2021 Πρακτικό για την εκμίσθωση οικοπέδου στη θέση Άγιο Θεολόγος – Λέρου.

Η συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (Α΄ 133) και  ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και 62η εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/183/οικ. 18664/30.09.2021 Υπουργείου Εσωτερικών, προς εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης και αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού COVID.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ