Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 07 Ιουνίου 2021

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 11η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή   και ώρα 11:00 π.μ. , με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:  

  1. Αποδοχή ή μη του με αριθ. πρωτ. 3806/03-06-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, έπειτα από τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Επισκευές πεζοδρομίων»
  2. Αποδοχή ή μη του με αριθ. πρωτ. 3909/07-06-2021 Πρακτικού που συντάχθηκε έπειτα από την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της εργασίας «Επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης».
  3. Α) Έγκριση της με αριθ. 35/2020 μελέτης με τίτλο «Αντικατάσταση εξωτερικών επιχρισμάτων στην αποθήκη και αντικατάσταση στέγης γραφείου στο χώρο συνεργείων Τεχνικής Υπηρεσίας» προϋπολογισμού 8.992,92 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17% και Β) Κατάρτιση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του εν λόγω έργου.
  4. Α) Έγκριση της με αριθ. 17/2021 μελέτης με τίτλο «Αποκατάσταση – τσιμεντόστρωση τμημάτων οδικού δικτύου Ν. Λέρου» προϋπολογισμού 29.998,61 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17% και Β) Κατάρτιση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του εν λόγω έργου.
  5. Έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευή περιφράξεων και διαδρόμων κοιμητηρίου Ταξιάρχη».
  6. Παράταση ή μη της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών για το έργο «Επισκευή και συντήρηση Λιμενικής Αρχής Λέρου»
  7. Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισμού σε εποχιακά λειτουργούσες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
  8. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για τις ανάγκες της πυρασφάλειας.

Η συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (Α΄ 133) και  ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και τις με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020 και 77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, προς εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης και αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού COVID.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ