Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 24 Ιουνίου 2021

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 28η Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα   και ώρα 13:00, με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:  

  1. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση τιμολογίου της πάγιας προκαταβολής.
  2. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από πρόστιμο Κ.Ο.Κ.
  3. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 125/2021 με ΑΔΑ:ΨΒΝΙΩΛΓ-ΛΓΘ απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά την έγκριση της με αριθ. 16/2021 μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (πετρελαίου κίνησης, βενζίνης, ελαιολιπαντικών) Δήμου Λέρου, προϋπολογισμού 160.442,10 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17%
  4. Α) Έγκριση της υπ’ αριθ. 16/2021 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και  λιπαντικών (πετρελαίου κίνησης, βενζίνης, ελαιολιπαντικών) Δήμου Λέρου», προϋπολογισμού 160.442,10 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17% και Β) Κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την εν λόγω προμήθεια.
  5. Λήψη απόφασης για Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας, καταστατικού και συμμετοχής του Δήμου Λέρου στον υπό σύσταση οργανισμό.
  6. Αποδοχή ή μη του με αριθ. πρωτ. 4406/22-06-2021 Πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση ενός δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στο λιμάνι του Λακκίου Ν. Λέρου, παραπλεύρως του τελωνείου.
  7. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου στα Άλιντα Λέρου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης τροχοφόρων οχημάτων.
  8. Έγκριση της υπ’ αριθ. 19/2021 με ΑΔΑ:ΨΠ7ΧΟΚΒΣ-8ΝΘ απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Παιδικών Σταθμών – Αθλητισμού – Πολιτισμού Λέρου με θέμα «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2020» .

Η συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (Α΄ 133) και  ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και τις με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020 και 77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, προς εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης και αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού COVID.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ