Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου με τηλεδιάσκεψη

στις 07 Ιουνίου 2021

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 11η   Ιουνίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

  1. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2021.
  2. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου μας, για το Α΄ τρίμηνο έτους 2021.
  3. Έγκριση απαλλαγής καταβολής μισθωμάτων επαγγελματικών μισθώσεων δημοτικών ακινήτων για το μήνα Μάιο του έτους 2021, λόγω της κρίσης του κορωνοϊού COVID
  4. Α) Έγκριση προσχώρησης του Δήμου Λέρου, στη συλλογική συμφωνία της «Ένωσης Δημοτικών Ραδιοτηλεοπτικών ΜΜΕ Ελλάδος», με τον Οργανισμό «GEA – GRAMMO ΕΡΑΤΩ ΑΠΟΛΛΩΝ».

          Β) Έγκριση προσχώρησης του Δήμου Λέρου, στη συλλογική συμφωνία της «Ένωσης Δημοτικών   Ραδιοτηλεοπτικών ΜΜΕ Ελλάδος», με τον Οργανισμό συλλογικής διαχείρισης «Αυτοδιαχείριση».

          Γ) Έγκριση προσχώρησης του Δήμου Λέρου, στη συλλογική συμφωνία της «Ένωσης Δημοτικών   Ραδιοτηλεοπτικών ΜΜΕ Ελλάδος», με την « Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ».

          Δ) Λήψη απόφασης ανάθεσης της διαχείρισης και λειτουργίας του Δημοτικού Ραδιοφώνου «Ράδιο Λέρος», στον Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Δήμου Λέρου.

  1. Συγκρότηση δημοτικής επιτροπής ισότητας σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 4604/2019 (Α΄50) και την αριθ. 1/2020 εγκύκλιο του υπουργείου εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων.
  2. Γνωμοδότηση αναφορικά με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου, «Ανανέωση-Τροποποίηση και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας: Δημιουργία ενιαίας πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας 30 στρεμ. δυναμικότητας 310 τόνων Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων, μετά από επέκταση και αύξηση  δυναμικότητας υφιστάμενης πλωτής μονάδας στη θέση Κατσούνι / Λακκί Λέρου, Δ.Ε. Λέρου, Δήμου Λέρου, Π.Ε. Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Φορέας της δραστηριότητας είναι η εταιρεία  Σοφία και Θεόδωρος Διαμαντή Ο.Ε   (ΠΕΤ: 2101460422).
  3. Εισηγήσεις για έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις σε πολίτες, για την αντιμετώπιση έκτακτων και σοβαρών αναγκών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Παρακαλείστε, να συνδεθείτε 15-20 λεπτά πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο του Γραφείου Πληροφορικής του Δήμου μας, κ. Σπανό Μάρκο (τηλ. 2247025566). 

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και τις με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020 και 77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, προς εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης και αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού COVID 19. 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ