Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 31 Μαϊος 2021

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 4η  Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή   και ώρα 13:00 , με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:  

  1. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση τιμολογίου της πάγιας προκαταβολής.
  2. Λήψη απόφασης για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής ΧΕΠΠ και έγκριση δαπάνης.
  3. Έγκριση μετακίνησης και αποζημίωση εκτός έδρας του Δημάρχου Λέρου για εκτέλεση υπηρεσιών.
  4. Έγκριση μετακίνησης και αποζημίωση εκτός έδρας Δημοτικού Συμβούλου για εκτέλεση υπηρεσιών
  5. Επισκευή οχήματος ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES ΚΗΥ1137, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 περ. γ  του Ν.4412/2016 (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
  6. Επισκευή οχήματος CITROEN BERLINGO ΚΗΗ5675, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 περ. γ  του Ν.4412/2016 (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
  7. Αποδοχή ή μη του με αριθ. πρωτ. 3385/21.05.2021 3ου Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, για την ανάδειξη οριστικών αναδόχων, στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια αντλιών».
  8. Αποδοχή ή μη του με αριθ. πρωτ. 3469/25.05.2021 1ου Πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών, στα πλαίσια του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, για τη «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΛΑΚΚΙΟΥ».
  9. Α) Έγκριση της με αριθ. 16/2021 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (πετρελαίου κίνησης, βενζίνης, ελαιολιπαντικών) Δήμου Λέρου» προϋπολογισμού 160.442,10 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17% και Β) Κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την προμήθεια καυσίμων και  λιπαντικών (πετρελαίου κίνησης, βενζίνης, ελαιολιπαντικών) Δήμου Λέρου.
  10. Κατάρτιση όρων για δημοπράτησης τμημάτων παραλιών για τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλώστρων θαλάσσης, έως 31-12-2021.

Η συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (Α΄ 133) και  ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και τις με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020 και 77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, προς εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης και αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού COVID.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ