Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 20 Μαϊος 2021

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 24η  Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:  

 1. Εισήγηση για την έγκριση της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2021.
 2. Εισήγηση για την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Λέρου για το Α΄ τρίμηνο έτους 2021.
 3. Εισήγηση για τη απαλλαγή καταβολής μισθώματος για τους μισθωτές  επαγγελματικών μισθώσεων δημοτικών ακινήτων, λόγω της κρίσης του κορωνοϊού COVID-19, για το μήνα Μάιο έτους 2021.
 4. Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», παραλαβή και έγκριση της μελέτης και τευχών δημοπράτησης της Πράξης με τίτλο «Υποδομές ηλεκτροκίνησης - Ηλεκτρικά Οχήματα - Σταθμοί φόρτισης Δήμου Λέρου» και υποβολής της πράξης στην Πρόσκληση ΑΤ12 με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους».
 5. Εισήγηση για λήψη απόφασης περί έγκρισης παραλαβής της μελέτης «Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος μέτρησης καταναλώσεων του Δήμου Λέρου»
 6. Αποδοχή ή μη του 4ου Πρακτικού που συντάχθηκε, στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαρισμός περιοχών Ν. Λέρου».
 7. Αποδοχή ή μη του 1ου Πρακτικού που συντάχθηκε, στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της εργασίας «Επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης».
 8. Αντικατάσταση μελών σε Επιτροπές διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών, του Δήμου Λέρου.
 9. Κατάρτιση όρων φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, οικόπεδο 68 τ.μ., στη θέση Σπήλια Λέρου.
 10. Έγκριση της υπ’ αριθ. 23/2021 με ΑΔΑ:6Ξ1Τ46ΜΨΕΚ-ΖΘΡ απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου με θέμα, «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2020 για το Δ΄ τρίμηνο»
 11. Έγκριση της υπ’ αριθ. 12/2021 με ΑΔΑ:65ΩΜΟΚΒΣ-1ΩΔ απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Οργανισμού Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού - Πολιτισμού Λέρου με θέμα, «Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2021»

Η συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (Α΄ 133) και  ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και τις με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020 και 77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, προς εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης και αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού COVID.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ