Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 26 Μαρτίου 2021

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 30η  Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 , με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:  

  1. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας.
  1. Έγκριση υποβολής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», Πρόσκληση ΑΤ10: Συντήρηση δημοτικών ανοικτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμεΑ» (αρ. πρωτ. 18213/ 29-09-2020) αίτησης χρηματοδότησης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Ν. ΛΕΡΟΥ».
  1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων συμμετοχής και την υποβολή στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Άξονα Προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία- Προστασία της Δημόσιας Υγείας- Τεχνική Βοήθεια», Πρόσκληση ΑΤ09: «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος»(αρ. Πρωτ. 14577/ 24-07-2020), αίτησης χρηματοδότησης με τίτλο: «Τεχνική Βοήθεια στον Δήμο Λέρου για την ωρίμανση μελετών».
  1. Α) Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων συμμετοχής και την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» στην πρόσκληση ΑΤ08 με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19». Β) Ορισμός επιτροπής διερεύνησης τιμών για έρευνα αγοράς των απαιτούμενων προμηθειών, στο πλαίσιο της υποβολής πρότασης του Δήμου Λέρου για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στην Πρόσκληση ΑΤ08 με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19».
  1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων συμμετοχής και την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον», στην πρόσκληση ΑΤ02 με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων».
  1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων συμμετοχής και την υποβολή πρότασης έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» στην πρόσκληση ΑΤ01 με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης».
  1. Έγκριση της υπ’ αριθ. 5/2021 με ΑΔΑ:6ΘΣΚΟΚΒΣ-ΣΙΖ απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Οργανισμού Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού - Πολιτισμού Λέρου με θέμα, «Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2021».
  1. Έγκριση της υπ’ αριθ. 6/2021 με ΑΔΑ:6ΠΤ9ΟΚΒΣ-ΒΞΠ απόφασης του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου με θέμα «Έγκριση Αναμόρφωσης του πίνακα στοχοθεσίας προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.
  1. Έγκριση της υπ’ αριθ. 7/2021 με ΑΔΑ:63ΑΥΟΚΒΣ-01Α απόφασης του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου με θέμα «Έγκριση ταμιακού απολογισμού ΔΟ.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. οικονομικού έτους 2020».
  1. Αποδοχή ή μη του με αριθ. πρωτ. 1934/16-03-2021 Πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση ενός δημοτικού ακινήτου και ειδικότερα του υπ’ αριθ. «1» ανεμόμυλου στη θέση «Απιτίκι» Λέρου.

Η συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (Α΄ 133) και  ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και τις με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020 και 77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, προς εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης και αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού COVID.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ