Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 09 Απριλίου 2021

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 13η  Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 , με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:  

  1.  Εισήγηση για την έγκριση της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2021.
  1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων συμμετοχής και την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον», στην πρόσκληση ΑΤ02 με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων».
  1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων συμμετοχής και την υποβολή πρότασης της πράξης με τίτλο «Αντικατάσταση και εκσυγχρονισμός υποδομών ύδρευσης του Δήμου Λέρου» προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» στην πρόσκληση ΑΤ01 με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης».
  1. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διερεύνησης τιμών για έρευνα αγοράς των απαιτούμενων προμηθειών για το υποέργο «Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος μέτρησης καταναλώσεων του Δήμου Λέρου», στο πλαίσιο υποβολής πρότασης του Δήμου Λέρου για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στην Πρόσκληση ΑΤ01 «Υποδομές ύδρευσης» Άξονας Προτεραιότητας «Περιβάλλον».
  1. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και του Δήμου Λέρου, για το έργο «Εκπόνηση αρχιτεκτονικής προμελέτης, για την αποκατάσταση και ανάδειξη του φρουρίου Μπούρτζι στη Αγία Μαρίνα Λέρου».
  1. Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Λέρου στο πρόγραμμα επιχορήγησης ανέργων του ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών, για έναν επιπλέον ωφελούμενο.
  1. Α) Έγκριση της υπ’ αριθ. 08/2021 μελέτης με τίτλο «Επισκευές πεζοδρομίων» προϋπολογισμού 54.999,98€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17% και Β) Κατάρτιση όρων δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Επισκευές πεζοδρομίων».
  1. Α) Έγκριση της υπ’ αρ. 46/2020 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΛΑΚΚΙΟΥ» και Β) Έγκριση των όρων δημοπράτησης προϋπολογισμού 207.917,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%)
  1. Αποδοχή ή μη του με αριθ. πρωτ. 1968/19-03-2021 Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια αντλιών».
  1. Εξουσιοδότηση ή μη του Νομικού Συμβούλου για τη διενέργεια εξωδικαστικού συμβιβασμού (υπόθεση Παραπονιάρη Σοφία).

Η συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (Α΄ 133) και  ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και τις με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020 και 77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, προς εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης και αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού COVID.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ