Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου

στις 17 Μαρτίου 2021

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα σε κατεπείγουσα συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής ZOOM, σήμερα 17 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

  1. Ενημέρωση μετά την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από τη λήψη των ανησυχητικών  αποτελεσμάτων που αφορούν στην ποσοτικοποίηση του SARS-CoV2 στο δείγμα λυμάτων της ΛΕΡΟΥ, καθώς και στο μεγάλο αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στο νησί μας.
  2. Έγκριση απόδοσης επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών (δ΄ δόση 2020), προς τους Οργανισμούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου.
  3. Έγκριση απόδοσης επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών (α΄ δόση 2021), προς τους Οργανισμούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου.

Ο κατεπείγων χαρακτήρας του πρώτου θέματος,  επαφίεται  στα ανησυχητικά αποτελέσματα που λάβαμε από τα Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών και αφορούν στην ποσοτικοποίηση του SARS-CoV2 στο δείγμα λυμάτων της ΛΕΡΟΥ που παραλήφθηκε στις 12-3-3021 και γνωστοποιήθηκε στο Δήμο μας στις 16-3-2021, καθώς και στο μεγάλο αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του νησιού μας.

Για το δεύτερο και τρίτο θέμα, ο κατεπείγων χαρακτήρας επαφίεται στην αναγκαιότητα συνέχισης και ολοκλήρωσης των διαδικασιών που απαιτούνται, για την  κατανομή των επιχορηγήσεων στις σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/μιας εκπαίδευσης του νησιού μας, για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Παρακαλείστε, να συνδεθείτε 15-20 λεπτά πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο του Γραφείου Πληροφορικής του Δήμου μας, κ. Σπανό Μάρκο (τηλ. 2247025566). 

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και τις με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020 και 77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, προς εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης και αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού COVID 19.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ