Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 10 Μαρτίου 2021

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη δια περιφοράς Έκτακτη, Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σήμερα 10 Μαρτίου 2021, με ώρα έναρξης 10:30 π.μ. και ώρα λήξης 14:00 μ.μ.. Η διαδικασία, θα διεξαχθεί δια περιφοράς - μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ενώ για όσους δεν υπάρχει η εν λόγω δυνατότητα, μέσω συμπλήρωσης ειδικού εντύπου στο οποίο θα καταγράφεται η ψήφος ανά θέμα, και το οποίο θα επιδίδεται συνημμένο με την παρούσα πρόσκληση από τον κλητήρα του Δήμου, ο οποίος ακολούθως και αφού αυτό συμπληρωθεί από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, θα το καταθέσει στον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση αποστολής της ψήφου σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η αποστολή θα γίνει από 10:30 έως 14:00 στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), των από 11/03/2020 και 30/03/2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α’ 55) και με των αριθμ. Πρωτ.: 18318 / 13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ),  20930 / 31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 33282/29.05.2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 60249/22.09.2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) και 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο κατεπείγων χαρακτήρας της συνεδρίασης συνίσταται αφενός στο ότι διαπιστώθηκε εκ των υστέρων ότι ως ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών του διαγωνισμού έχει οριστεί η 15.03.2021, η οποία είναι  επίσημη Αργία του κράτους (ΚΑΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ) και η Επιτροπή του Διαγωνισμού δεν δύναται να προβεί στην αποσφράγισή του. Προκειμένου να μην έχουμε ακύρωση του διαγωνισμού είναι απαραίτητη η μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα ήτοι 16.03.2021.  

Και αφετέρου διότι ο χρόνος υποβολής των αιτημάτων χρηματοδότησης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» και της Πρόσκλησης Χρηματοδότησης  ΑΤ10 με τίτλο Συντήρηση δημοτικών ανοικτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμεΑ»,  λήγει στις 31/3/2021 κι εν τω μεταξύ απαιτείται η ολοκλήρωση μιας χρονοβόρας διαδικασίας παραλαβής κι αξιολόγησης των απαιτούμενων προσφορών για τον προσδιορισμό των τεχνικών χαρακτηριστικών των επιμέρους προμηθειών, απαιτείται η δια περιφοράς λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τα παραπάνω ώστε να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι εργασίες προετοιμασίας του φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

  1. Έγκριση της μετάθεσης της ημερομηνίας  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 01ΗΣ.06.2020».
  2. Α) Ανάκληση της υπ’ αριθ. 43/2021 με ΑΔΑ:ΨΑΔΨΩΛΓ-Ζ3Φ απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση υποβολής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση <ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ>, Άξονα Προτεραιότητας <Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός>, Πρόσκληση ΑΤ10: <Συντήρηση δημοτικών ανοικτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμεΑ> (αρ. πρωτ. 18213/ 29-09-2020) αίτησης χρηματοδότησης με τίτλο: <ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Ν. ΛΕΡΟΥ>»

Β) Αποδοχή των όρων συμμετοχής και την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» και της Πρόσκλησης Χρηματοδότησης  ΑΤ10 με τίτλο Συντήρηση δημοτικών ανοικτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμεΑ» και

Γ) Ορισμός επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο της υποβολής πρότασης του Δήμου Λέρου στην Πρόσκληση  ΑΤ10:  «Συντήρηση δημοτικών ανοικτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμεΑ» για χρηματοδότηση από τον  Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.                                                                                                    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ