Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 25 Φεβρουαρίου 2021

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 01η  Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 , με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:  

 1. Εισήγηση για την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Λέρου για το Δ΄ τρίμηνο έτους 2020.
 2. Λήψη απόφασης για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής ΧΕΠΠ και έγκριση δαπάνης.
 3. Εισήγηση για τον καθορισμό τιμών της παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας έως την 31/12/2022, με απευθείας ανάθεση ή με δημοπρασία, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 47458 ΕΞ 2020 ΚΥΑ των ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΦΕΚ 1864/τ.Β/ 15-5-2020) .
 4. Εισήγηση για τον καθορισμό τιμών για τη χρήση κοινοχρήστων χώρων (πεζοδρόμιο, πλατείες) Δήμου Λέρου έτους έως την 31/12/2021.
 5. Έγκριση χρονοδιαγραμμάτων-προμετρήσεων εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία για το έτος 2021.
 6. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΟΥ ΛΑΚΚΙΟΥ » του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020», στον Άξονα προτεραιότητας 1 (Α.Π. 1) «Αστική αναζωογόνηση», στο Μέτρο 2, «Παρεμβάσεις στον αστικό χώρο» του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ.
 7. Έγκριση υποβολής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», Πρόσκληση ΑΤ10: Συντήρηση δημοτικών ανοικτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμεΑ» (αρ. πρωτ. 18213/ 29-09-2020) αίτησης χρηματοδότησης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Ν. ΛΕΡΟΥ».
 8. Λήψη απόφασης για προσδιορισμό πρόσθετων προσόντων για τις εγκριθείσες θέσεις μόνιμου προσωπικού, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2021.
 9. Λήψη απόφασης για την πιστοποίηση της αδυναμίας της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέρου, για την τήρηση του Κλαδικού λογιστικού σχεδίου του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου.
 10. Λήψη απόφασης για την πιστοποίηση της αδυναμίας της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέρου, για την τήρηση του Κλαδικού λογιστικού σχεδίου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ. Λέρου.
 11. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε δικηγορικό γραφείο της εκπροσώπησης του Δήμου Λέρου κατά τη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης και αίτησης αναστολής εκτέλεσης, ενώπιον του ΣτΕ κατά της υπ’ αρ. 4712/22-5-2020 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. 2043 Β΄/30-5-2020) περί χορήγησης άδειας χωροθέτησης και κατασκευής για τη μετεγκατάσταση του Κ.Υ.Τ. Λέρου, ως και κάθε άλλης συναφούς, μεταγενέστερης πράξης.
 12. Λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου για την υποβολή μήνυσης (υπόθεση Γαλάνη).
 13. Έγκριση της με αριθ. 17/2021 με ΑΔΑ:6ΩΓ846ΜΨΕΚ-631 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου με θέμα, «Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου».

Η συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (Α΄ 133) και  ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και τις με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020 και 77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, προς εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης και αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού COVID.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ