Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου με τηλεδιάσκεψη

στις 18 Φεβρουαρίου 2021

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 22η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 .

Το Δημοτικό Συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Παρακαλείστε, να συνδεθείτε 15-20 λεπτά πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο του Γραφείου Πληροφορικής του Δήμου μας, κ. Σπανό Μάρκο (τηλ. 2247025566). 

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και τις με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020 και 77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, προς εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης και αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού COVID 19.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι  τα παρακάτω:

  1. Λήψη απόφασης, για Αγιοποίηση της Γερόντισσας Γαβριηλίας–Αυρηλίας Παπαγιάννη.
  2. Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2021.
  3. Έγκριση αποδοχής όρων, για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».
  4. Έγκριση μείωσης μισθωμάτων επαγγελματικών μισθώσεων κατά 40% λόγω της κρίσης του κορωνοϊού COVID 19, για τους  μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του έτους 2021.
  5. Έγκριση απαλλαγής μισθωμάτων επαγγελματικών μισθώσεων λόγω της κρίσης του κορωνοϊού COVID 19, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του έτους 2021.
  6. Συγκρότηση τριμελούς δημοτικής επιτροπής του Π.Δ. 270/1981 (εκμίσθωση, μίσθωση, εκποίηση ακινήτων), για το έτος 2021.
  7. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας και του αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της γνωμοδοτικής επιτροπής της Λιμενικής Αρχής Λέρου, για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, για το έτος 2021.
  8. Λήψη απόφασης για το κλάδεμα δέντρων του οδικού μας δικτύου.

 Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ