Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου με τηλεδιάσκεψη

στις 11 Φεβρουαρίου 2021

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 15 Φεβρουαρίου  2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. , με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

 1. Εισήγηση για την έγκριση της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2021.
 2. Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση.
 3. Εισήγηση για τη μείωση μισθωμάτων επαγγελματικών μισθώσεων κατά 40% λόγω της κρίσης του κορωνοϊού COVID-19, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο έτους 2021.
 4. Έγκριση 2ης παράτασης αποσφράγισης προσφορών του έργου με τίτλο, «Ανακατασκευή Τοιχείων Αντιστήριξης και Τοιχοδομών μετά τη θεομηνία της 1ης .06.2020», λόγω απεργίας της επιτροπής διαγωνισμού.
 5. Έγκριση υποβολής πρότασης συμμετοχής του Δήμου Λέρου, στην πρόσκληση ΑΤ08 του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» (Smart Cities).
 6. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020», στον Άξονα προτεραιότητας 4 (Α.Π.4), του Πράσινου Ταμείου.
 7. Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», παραλαβή και έγκριση της μελέτης και τευχών δημοπράτησης της Πράξης με τίτλο «Υποδομές ηλεκτροκίνησης - Ηλεκτρικά Οχήματα - Σταθμοί φόρτισης Δήμου Λέρου» και υποβολής της πράξης στην Πρόσκληση ΑΤ12 με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους
 8. Έγκριση του από 11-1-2021 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης δρόμων».
 9. Έγκριση εργασιών 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου, «Κατασκευή Τοιχίων Αντιστήριξης».
 10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, «Συντήρηση κι επισκευή σχολικών κτιρίων».
 11. Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 196/13-1-2021 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου, «Αντικατάσταση εξωτερικών επιχρισμάτων αποθήκης και αντικατάσταση στέγης γραφείου στο χώρο συνεργείων τεχνικής υπηρεσίας».
 12. Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 97/8-1-2021 πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της υπηρεσίας, «Επισκευή της υπερκατασκευής του αποφρακτικού τύπου SUPER 3000 ME 112642» του Δήμου Λέρου (διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση λόγω αποκλειστικότητας, σύμφωνα με την παρ. 2β/γ του Ν. 4412/2016).
 13. Εισήγηση για την επιβολή του τέλους παρεπιδημούντων, για το έτος 2022.
 14. Εισήγηση για την επιβολή του τέλους επί ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης και συναφών καταστημάτων, για το έτος 2022.
 15. Συγκρότηση τριμελούς δημοτικής επιτροπής του Π.Δ. 270/1981 (εκμίσθωση, μίσθωση, εκποίηση ακινήτων), για το έτος 2021.
 16. Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Λέρου, για παροχή νομικής υποστήριξης.
 17. Έγκριση της με αριθ. 69/20-11-2020 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου με θέμα, «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2020 για το Α΄ τρίμηνο».
 18. Έγκριση της με αριθ. 70/20-11-2020 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου με θέμα, «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2020 για το Β΄ τρίμηνο».
 19. Έγκριση της με αριθ. 71/20-11-2020 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου με θέμα, «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2020 για το Γ΄ τρίμηνο».
 20. Έγκριση της με αριθ. 78/4-12-2020 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου με θέμα, «Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και του απολογισμού της χρήσης 01.01.19-31.12.19 του  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΛΕΡΟΥ».

Η συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (Α΄ 133) και  ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και τις με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020 και 77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, προς εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης και αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού COVID 19.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ