Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου με τηλεδιάσκεψη [25-01-2021]

στις 21 Ιανουαρίου 2021

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 25η Ιανουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30 μ.μ., με  θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

Το Δημοτικό Συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Παρακαλείστε, να συνδεθείτε 15-20 λεπτά πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο του Γραφείου Πληροφορικής του Δήμου μας, κ. Σπανό Μάρκο (τηλ. 2247025566). 

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και τις με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020 και 77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, προς εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης και αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού COVID 19.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι  τα παρακάτω:

  1. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με αριθ. 274/28-12-2020, για τη μείωση μισθωμάτων επαγγελματικών μισθώσεων κατά 40% λόγω της κρίσης του κορωνοΐου COVID 19, για το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2020.
  2. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με αριθ. 5/19-1-2021, για τα τέλη της ανταποδοτικής υπηρεσίας ύδρευσης-αποχέτευσης του Δήμου Λέρου, για το έτος 2021.
  3. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με αριθ. 6/19-1-2021, για τους συντελεστές του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Λέρου, για το έτος 2021.
  4. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, «Κατασκευή Νηπιαγωγείου στο Λακκί νήσου Λέρου».
  5. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου, «Ανάπλαση περιοχής Χριστού – Παντέλι».
  6. Εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
  7. Σύναψη συμφωνητικού σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Λέρου και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΕΑΑ Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΑΕ», που αφορά τη διάθεση του υπολείμματος σε ΧΥΤΑ του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας, για το έτος 2021.
  8. Καθορισμός αποζημιώσεων Προέδρων και Αντιπροέδρων, στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του Δήμου μας με την επωνυμία: α) Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών Σταθμών – Αθλητισμού – Πολιτισμού Λέρου (Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. ΛΕΡΟΥ) και β) Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ