Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 10 Δεκεμβρίου 2020

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στις 14 Δεκεμβρίου  2020 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13:30  η οποία θα διεξαχθεί με τον τρόπο που προβλέπουν οι από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και 30/03/2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α’ 55) και οι με αριθμ. Πρωτ.: 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ),  20930/31-03-2020 (ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 33282/29.05.2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 60249/22.09.2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) και 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ειδικότερα η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα βιντεοκλήσης κλπ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση τιμολογίου της πάγιας προκαταβολής.
  2. Α) Έγκριση της υπ’ αρ. 14/2020 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια αντλιών» προϋπολογισμού 99.999,90€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%) Β) Καθορισμός των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει της προκύπτουσας τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος και Γ) Συγκρότηση ειδικής Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών του εν λόγω ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
  3. Αποδοχή ή μη του με αριθ. πρωτ. 8165/07-12-2020 Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού , για την ανάδειξη αναδόχου για τις «Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων αφαλατώσεων».
  4. A) Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων συμμετοχής και την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΑΤ12 με αρ. πρωτ. 18215/29-09-2020 Πρόσκληση ΑΤ12 με τίτλο «Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης» (ΑΔΑ:6ΦΘ946ΜΤΛ6-ΘΝ3) και

Β) Ορισμός επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο της υποβολής πρότασης του Δήμου Λέρου στην Πρόσκληση ΑΤ12 «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» για χρηματοδότηση από τον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Περιβάλλον» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

  1. Έγκριση της υπ’ αριθ. 81/2020 με ΑΔΑ:ΨΤΚΘ46ΜΨΕΚ απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου με θέμα «Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Λ., έτους 2020».
  2. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 253.2020 με ΑΔΑ:9ΡΠ7ΩΛΓ-4ΕΟ απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
  3. Ανάθεση του δικαστικού χειρισμού της υπόθεσης περί άσκησης αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά της υπ’ αρ. 4712/22-5-2020 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. 2043 Β΄/30-5-2020) περί χορήγησης άδειας χωροθέτησης και κατασκευής για τη μετεγκατάσταση του Κ.Υ.Τ. Λέρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ