Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [4-12-2020]

στις 30 Νοεμβρίου 2020

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στις 04 Δεκεμβρίου  2020 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:00, η οποία θα διεξαχθεί με τον τρόπο που προβλέπουν οι από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και 30/03/2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α’ 55) και οι με αριθμ. Πρωτ.: 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ),  20930/31-03-2020 (ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 33282/29.05.2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 60249/22.09.2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) και 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ειδικότερα η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα βιντεοκλήσης κλπ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Εισήγηση για την έγκριση 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Λέρου οικ. έτους 2020.
  2. Διαγραφή αμφισβητούμενων χρεώσεων σε λογαριασμούς ύδρευσης.
  3. Αποδοχή ή μη του με αριθ. πρωτ. 7396/03-11-2020 Πρακτικού στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικών επιχρισμάτων στην αποθήκη και αντικατάσταση στέγης γραφείου στο χώρο συνεργείων τεχνικής υπηρεσίας».
  4. Εισήγηση για τη μείωση μισθωμάτων επαγγελματικών μισθώσεων κατά 40% λόγω της κρίσης του κορωνοϊού COVID-19.
  5. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης ή μη για την παράδοση της προμήθειας «Προμήθεια δύο φορτηγών οχημάτων του Δήμου Λέρου».
  6. Αποδοχή ή μη του με αριθ. πρωτ. 7900/24-11-2020 Πρακτικού για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας τροφίμων Παιδικών Σταθμών (ΟΜΑΔΑ Δ΄ και ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄).
  7. Αποδοχή ή μη του με αριθ. πρωτ. 7934/26-11-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων Διαγωνισμών Προμηθειών, Υπηρεσιών & Εργασιών, σχετικά με την ένσταση που υποβλήθηκε για το συνοπτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλώσιμων υλικών αφαλατώσεων Δήμου Λέρου».
  8. Έγκριση της με αριθ. 59/2020 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Οργανισμού Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού - Πολιτισμού Λέρου με θέμα, «Ψήφιση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Δημοτικού Οργανισμού Παιδικών Σταθμών – Αθλητισμού – Πολιτισμού Λέρου, οικον. έτους 2021».
  9. Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου για την άσκηση ένδικων μέσων, αναφορικά με την κατασκευή της νέας κλειστής δομής προσφύγων – μεταναστών στα Λέπιδα Λέρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ