Πρόσκληση για δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου

στις 20 Νοεμβρίου 2020

H Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα σε συνεδρίαση δια περιφοράς, την 25η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης 09:00 π.μ. και ώρα λήξης 14:00 μ.μ.. Η διαδικασία, θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ενώ για όσους δεν υπάρχει η εν λόγω δυνατότητα, μέσω συμπλήρωσης ειδικού εντύπου στο οποίο θα καταγράφεται η ψήφος ανά θέμα, και το οποίο θα επιδίδεται συνημμένο με την παρούσα πρόσκληση από τον κλητήρα του Δήμου, ο οποίος ακολούθως και αφού αυτό συμπληρωθεί από τους δημοτικούς συμβούλους, θα το καταθέσει στο Προεδρείο του Δημοτικού μας Συμβουλίου.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και τις με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020 και 77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω: 

 1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2021.
 2. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου μας, για το Γ΄ τρίμηνο έτους 2020.
 3. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής, για μείωση ή απαλλαγή Δημοτικών φόρων-τελών, σε άτομα ειδικών κατηγοριών.
 4. Έγκριση απόδοσης προς το Δημοτικό Οργανισμό Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού -  Πολιτισμού Λέρου, της επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών από τους Κ.Α.Π.,  που αφορά την β΄ δόση έτους 2020.
 5. Λήψη απόφασης, για την παραχώρηση από το Δήμο Λέρου στον Δημοτικό Οργανισμό Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού -  Πολιτισμού Λέρου, όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων που λειτουργούν στον Οργανισμό.
 6. Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμού Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου.
 7. Έγγραφο με αριθ. εισερχ. 7526/9-11-2020 του Διοικητή της 80 ΑΔΤΕ.
 8. Έκδοση διαπιστωτικής πράξης, περί λύσης σύμβασης δωρεάς και επαναφοράς της κυριότητας στο Δήμο μας, του ακινήτου στο οποίο συστεγάζονται και λειτουργούν το 2ο Γυμνάσιο Λέρου «Απόστολος και Ελευθέριος Ευαγγέλου» και το ΕΠΑ.Λ. Λέρου.
 9. Γνωμοδότηση αναφορικά με μεταβολές σχολικών μονάδων Λέρου της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2021-2022.
 10. Έγκριση σχεδίου του Δήμου Λέρου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης συνεπειών, από την εκδήλωση σεισμών.
 11. Αίτηση με αριθ. πρωτ. εισερχ. 7493/6-11-2020 του σωματείου με την επωνυμία, «Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης Λέρου». 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ