Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 19 Νοεμβρίου 2020

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη δια περιφοράς Έκτακτη, Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σήμερα 19 Νοεμβρίου 2020. Η διαδικασία, θα διεξαχθεί δια περιφοράς - μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ενώ για όσους δεν υπάρχει η εν λόγω δυνατότητα, μέσω συμπλήρωσης ειδικού εντύπου στο οποίο θα καταγράφεται η ψήφος ανά θέμα, και το οποίο θα επιδίδεται συνημμένο με την παρούσα πρόσκληση από τον κλητήρα του Δήμου, ο οποίος ακολούθως και αφού αυτό συμπληρωθεί από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, θα το καταθέσει στον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση αποστολής της ψήφου σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η αποστολή θα γίνει από 11:30 έως 14:00 στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), των από 11/03/2020 και 30/03/2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α’ 55) και με των αριθμ. Πρωτ.: 18318 / 13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ),  20930 / 31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 33282/29.05.2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 60249/22.09.2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) και 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο κατεπείγων χαρακτήρας της συνεδρίασης συνίσταται στην ανάγκη για άμεση  απάντηση στην υπ’ αριθ. 408/2020 Πράξη του Στ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία ζητείται η συμπλήρωση, εντός  καθορισμένης προθεσμίας, του φακέλου της προμήθειας με τίτλο:  «Προμήθεια και λειτουργία του εξοπλισμού <Εξοπλισμός διαχείρισης ΑΣΑ Δήμου Λέρου>» με συστημικό αριθμό 91037. Επίσης είναι επιτακτική ανάγκη η άμεση  ολοκλήρωση της εν λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας, που αποσκοπεί στην ορθή διαχείριση των απορριμμάτων του δήμου μας.

Το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι:

  1. Αποδοχή του 4ου Πρακτικού (ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ) στα πλαίσια του Ανοιχτού Διεθνούς Δημοσίου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 91037, για την προμήθεια και λειτουργία του εξοπλισμού, <ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ>».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ