Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου

στις 15 Νοεμβρίου 2020

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα σε κατεπείγουσα συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, σήμερα 15 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη τη λήψη ενδεχομένως περαιτέρω δράσεων, ενάντια στην κατασκευή της νέας δομής προσφύγων-μεταναστών στα Λέπιδα.

Ο κατεπείγων χαρακτήρας του θέματος επαφίεται στην εν κρυπτώ  άφιξη στο νησί μας σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων (με ειδικό δρομολόγιο), μηχανημάτων για την κατασκευή του νέου κέντρου προσφύγων – μεταναστών στα Λέπιδα, σε αντίθεση των με 2/14-1-2020 και 134/4-11-2020 ομόφωνων αποφάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Παρακαλείστε, να συνδεθείτε 10 λεπτά πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο του Γραφείου Πληροφορικής του Δήμου μας, κ. Σπανό Μάρκο. 

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και τις με αριθ. πρωτ. 7079/25-2-2015, 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ