Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 13 Νοεμβρίου 2020

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, στις 17 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00, η οποία θα διεξαχθεί με τον τρόπο που προβλέπουν οι από 11/03/2020 και 30/03/2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α’ 55) και οι με αριθμ. Πρωτ.: 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ),  20930/31-03-2020 (ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 33282/29.05.2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και 60249/22.09.2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ειδικότερα η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα βιντεοκλήσης κλπ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση τιμολογίου της πάγιας προκαταβολής (σχετ. το με Α.Π.:7462/05-11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών).
 2. Έγκριση μετακίνησης και αποζημίωση εκτός έδρας του Δημάρχου Λέρου για εκτέλεση υπηρεσιών (Σχετ. το με Α.Π.: 7478/05-11-2020 αίτημα)
 3. Αποδοχή ή μη του μη του με αριθ. πρωτ. 6925/19-10-2020 Πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, έπειτα από τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλώσιμων υλικών αφαλατώσεων Δήμου Λέρου»
 4. Αποδοχή ή μη του με αριθ. πρωτ. 7322/30-10-2020 Πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας» έτους 2020.
 5. Αποδοχή ή μη του με αριθ. πρωτ. 7363/02-11-2020 Πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοιχτού διεθνή δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση των δημοτικών γηπέδων ποδοσφαίρου και τέννις στο Λακκί».
 6. Αποδοχή ή μη του με αριθ. πρωτ. 7441/04-11-2020 Πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο «Αποκομιδή απορριμμάτων από μόνιμους χώρους υποδοχής».
 7. Έγκριση της υπ’ αριθ. 58/2020 με ΑΔΑ:6ΠΥΨ46ΜΨΕΚ-4ΧΡ απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου με θέμα «Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Λ., έτους 2020».
 8. Κατάρτιση των όρων για τη διενέργεια δημόσιου προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού, για εκμίσθωση ενός δημοτικού ακινήτου (υπ’ αριθ.1 παλαιός ανεμόμυλος) στη θέση «ΑΠΙΤΙΚΙ» της Λέρου, του οποίου η χρήση θα είναι αποκλειστικώς ως αναψυκτήριο.
 9. Κατάρτιση των όρων για τη διενέργεια δημόσιου προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού, για εκμίσθωση ενός δημοτικού ακινήτου - κατάστημα λιμάνι Λακκίου και παραπλεύρως του Τελωνείου.
 10. Εξουσιοδότηση ή μη του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Λέρου για παροχή νομικής υποστήριξης (Σχετ. οι με Α.Π.:7484/05-11-2020 & Α.Π.:7485/05-11-2020 αιτήσεις).
 11. Εξουσιοδότηση ή μη του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Λέρου για παροχή νομικής υποστήριξης (Σχετ. η με Α.Π.:7486/05-11-2020 αίτηση).
 12. Εξουσιοδότηση ή μη του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Λέρου, προκειμένου να αντικρούσει αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω (Υπόθεση Ευαγγέλου).
 13. Εξουσιοδότηση ή μη του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Λέρου, προκειμένου να αντικρούσει έφεση, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου (Υπόθεση Λέβιθα).
 14. Εξουσιοδότηση ή μη του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Λέρου, προκειμένου να ασκήσει προσφυγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου, για ακύρωση της υπ’ αριθ. 1/2020 Απόφασης του Λιμενάρχη Λέρου (Υπόθεση Μπρούτζι).
 15. Έγκριση της υπ’ αριθ. 50/2020 με ΑΔΑ:Ω5ΝΩΟΚΒΣ-44Β απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Οργανισμού Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού - Πολιτισμού Λέρου με θέμα, «Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2020».
 16. Έγκριση της υπ’ αριθ. 51/2020 με ΑΔΑ:6ΞΡ2ΟΚΒΣ-3ΘΩ απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Οργανισμού Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού - Πολιτισμού Λέρου με θέμα, «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων - δαπανών έτους 2020 για το Γ΄ Τρίμηνο».
 17. Α) Έγκριση της υπ’ αριθ. 41/2020 μελέτης με τίτλο «Συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων αφαλατώσεων του Δήμου Λέρου» προϋπολογισμού 49.912,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17% και Β) Καθορισμός των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας «Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων αφαλατώσεων»

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και τις με αριθ. πρωτ.  18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020 και 33282/29-5-2020  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ