Πρόσκληση για δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου

στις 11 Δεκεμβρίου 2020

H Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα σε συνεδρίαση δια περιφοράς, την 16 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης 09:00 π.μ. και ώρα λήξης 14:00 μ.μ.. Η διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ενώ για όσους δεν υπάρχει η εν λόγω δυνατότητα, μέσω συμπλήρωσης ειδικού εντύπου στο οποίο θα καταγράφεται η ψήφος ανά θέμα, και το οποίο θα επιδίδεται συνημμένο με την παρούσα πρόσκληση από τον κλητήρα του Δήμου, ο οποίος ακολούθως και αφού αυτό συμπληρωθεί από τους δημοτικούς συμβούλους, θα το καταθέσει στο Προεδρείο του Δημοτικού μας Συμβουλίου.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και τις με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020 και 77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, προς εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης και αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού COVID 19.

Τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:

  1. Έγκριση 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2020.
  2. Καθορισμός αμοιβής δικηγορικού γραφείου, που θα υποστηρίξει την αίτηση ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά της υπ’ αριθ. 4712/22-5-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2043/Β΄/30-5-2020), περί χορήγησης άδειας χωροθέτησης και κατασκευής για τη μετεγκατάσταση του Κ.Υ.Τ. Λέρου, καθώς και κάθε άλλης συναφούς μεταγενέστερης πράξης.
  3. Μείωση μισθωμάτων επαγγελματικών μισθώσεων κατά 40% λόγω της κρίσης του κορωνοΐου COVID 19, για τους μήνες Σεπτέμβριο και Νοέμβριο του έτους 2020.
  4. Ορισμός ειδικού δημοτικού ταμία ως υπεύθυνου λογαριασμού του έργου, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΛΕΡΟΥ», που χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων.
  5. Έγκριση απόδοσης επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών (δ΄ δόση 2020), προς τους Οργανισμούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου.
  6. Παραχώρηση χρήσης του τροχοφόρου καλαθοφόρου οχήματος του Δήμου μας, στην εταιρεία, «ΑΚ ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. <LYCHNOS AE>».

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ