Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [30-10-2020]

στις 26 Οκτωβρίου 2020

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών, στο Γραφείο Δημάρχου στον Πλάτανο, στις 30 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2021.
  2. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση τιμολογίου της πάγιας προκαταβολής (σχετ. το με Α.Π.:7060/2020 έγγραφο της Δ/νσης Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών).
  3. Εισήγηση για μείωση Δημοτικών φόρων-τελών ή απαλλαγή, για άτομα ειδικών κατηγοριών (σχετ. η Α.Π.:7050/21-10-2020 εισήγηση του Γραφείου Εσόδων).
  4. Αποδοχή ή μη του με Α.Π.:6939/19-10-2020 Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης» Δήμου Λέρου.
  5. Αποδοχή ή μη του με αριθ. πρωτ. 7015/20-10-2020 Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης,  στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου <Συντήρηση κι επισκευή σχολικών κτιρίων> Δήμου Λέρου.
  6. Λήψη απόφασης για τη διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων αφαλατώσεων Δήμου Λέρου» (Σχετ. η με Α.Π.:7067/22-10-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και τις με αριθ. πρωτ.  18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020 και 33282/29-5-2020  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ