Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου

στις 04 Νοεμβρίου 2020

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα σε κατεπείγουσα συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, σήμερα 4 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 21:30, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη τη λήψη μέτρων λόγω της σημερινής άφιξης με το πλοίο της γραμμής, του συνεργείου-μηχανημάτων κατασκευής της νέας κλειστής δομής προσφύγων-μεταναστών στα Λέπιδα, ενάντια στη με αριθ. 2/14-1-2020 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου για μη δημιουργία της.

Ο κατεπείγων χαρακτήρας του θέματος επαφίεται στην εξέταση του ανωτέρω κατεπείγοντος θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Παρακαλείστε, να συνδεθείτε 10 λεπτά πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο του Γραφείου Πληροφορικής του Δήμου μας, κ. Σπανό Μάρκο (τηλ. 2247025566). 

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και τις με αριθ. πρωτ. 7079/25-2-2015, 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ