Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου [15-10-2020]

στις 09 Οκτωβρίου 2020

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 15η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης 19:00. Το Δημοτικό Συμβούλιο, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Παρακαλείστε, να συνδεθείτε 15-20 λεπτά πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο του Γραφείου Πληροφορικής του Δήμου μας, κ. Σπανό Μάρκο (τηλ. 2247025566). 

 Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και τις με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:

  1. Έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2020.
  2. Αίτημα τροποποίησης χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της πράξης με τίτλο: Αποκατάσταση, επαναχρησιμοποίηση και ανάδειξη του κτηρίου της υπαίθριας αγοράς της Λέρου και την υποβολή φακέλου χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», Άξονας Προτεραιότητας 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» και ειδικότερα στην πρόσκληση με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ», με κωδικό MIS 502258.
  3. Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης.
  4. Έναρξη διαδικασίας διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων.
  5. Έγγραφο με αριθ. πρωτ. εισερχ. 6177/23-9-2020 του Ναυτικού Ομίλου Λέρου (σχετ. η με αριθ. 7/28-1-1998 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου).
  6. Λήψη απόφασης για την πεζοδρόμηση της οδού που διέρχεται μπροστά από το «Ισιδώρειο Εκκλησιαστικό Γηροκομείο Λέρου», στο Λακκί.
  7. Έγκριση καταστροφής άχρηστων υλικών, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 6005/17-9-2020 γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ