Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [16-10-2020]

στις 12 Οκτωβρίου 2020

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών, στο Γραφείο Δημάρχου στον Πλάτανο, στις 16 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 , για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Α) Έγκριση της υπ’ αριθ. 36/2020 μελέτης με τίτλο «Αποκομιδή απορριμμάτων από μόνιμους χώρους υποδοχής» ενδεικτικού προϋπολογισμού 40.014,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17% και Β) Καθορισμός των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της εργασίας, που θα  καλύπτει τις ζητούμενες προδιαγραφές για την «Αποκομιδή απορριμμάτων από μόνιμους χώρους υποδοχής» .
  2. Α) Έγκριση της υπ’ αριθ. 38/2020 μελέτης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υδραυλικών υλικών» Δήμου Λέρου για το έτος 2020 ενδεικτικού προϋπολογισμού 69.526,90€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17% και Β) Κατάρτιση όρων δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς ανά είδος της προμήθειας, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υδραυλικών υλικών» Δήμου Λέρου για το έτος 2020.
  3. Αποδοχή ή μη του με αριθ. πρωτ. 6631/09-10-2020 Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων Παιδικών Σταθμών 2020-2021».
  4. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή διπλής χρέωσης σε λογαριασμούς ύδρευσης.
  5. Λήψη απόφασης για την ανανέωση από 01-01-2021 έως 31-12-2021, της προγραμματικής σύμβασης με τον Ο.Α.Ε.Δ. για τη λειτουργία του γραφείου ανταποκριτή στο Δήμο Λέρου.
  6. Έγκριση της υπ’ αριθ. 45/2020 με ΑΔΑ:ΩΜΥΚΟΚΒΣ-71Ω απόφασης του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου με θέμα «Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας 1ης Αναμόρφωσης οικονομικού έτους 2020».
  7. Εξουσιοδότηση της κας Ζαβόλα Ευαγγελίας του Ιωάννη, Δικηγόρο Κω με Α.Μ. 107, προκειμένου να υποστηρίξει αγωγή και να ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση υπέρ ιδιώτη, επί διαφοράς για χρήση κοινόχρηστου δρόμου (σχετ. η υπ’αριθ. 45/2020 με ΑΔΑ:Ψ33ΦΩΛΓ-ΞΜ5 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).
  8. Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Λέρου, για υποστήριξη αίτησης και άσκηση πρόσθετης παρέμβασης υπέρ ιδιωτών (αφορά δημοτική οδό στον Ξηρόκαμπο Λέρου. Σχετ. η υπ’ αριθ. 144/2020 με ΑΔΑ:6ΥΧΩΛΓ-Η7Ζ απόφ. Οικονομικής Επιτροπής).
  9. Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Λέρου, προκειμένου να αντικρούσει έφεση που έχει ασκηθεί κατά του Δήμου Λέρου (αφορά τη διεκδίκηση της πρόσβασης στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας. Σχετ. η υπ’ αριθ. 21/2020 με ΑΔΑ:ΨΖ2ΖΩΛΓ-ΜΝΡ απόφ. Οικονομικής Επιτροπής).
  10. Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Λέρου, προκειμένου να υποστηρίξει την αίτηση για άμεση έναρξη των εργασιών στο ΧΥΤΥ Λέρου.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και τις με αριθ. πρωτ.  18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020 και 33282/29-5-2020  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ