Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 02 Οκτωβρίου 2020

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών, στο Γραφείο Δημάρχου στον Πλάτανο, στις 06 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 , για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Σύνταξη έκθεσης ως προς την έγκριση του απολογισμού – ισολογισμού έτους 2019.
  2. Τροποποίηση της εισήγησης για την σύνταξη 8ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2020.
  3. Α) Έγκριση της υπ’ αρ. 35/2020 μελέτης με τίτλο «Αντικατάσταση εσωτερικών επιχρισμάτων στην αποθήκη και αντικατάσταση στέγης γραφείου στο χώρο συνεργείων τεχνικής υπηρεσίας», ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.992,92€ και Β) Καθορισμός των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
  4. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη 2ης παράτασης εργασιών του έργου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση περιφερειακών και τοπικών οδών Ν. Λέρου».
  5. Εξουσιοδότηση ή μη του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Λέρου για παροχή νομικής υποστήριξης.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και τις με αριθ. πρωτ.  18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020 και 33282/29-5-2020  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ