Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [11 Σεπτεμβρίου 2020]

στις 07 Σεπτεμβρίου 2020

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών, στο Γραφείο Δημάρχου στον Πλάτανο, στις 11 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 , για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Αποδοχή ή μη των με αριθ. πρωτ. 5368/25-08-2020 και 5571/02-09-2020 Πρακτικών αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών & οικονομικών προσφορών, στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού, για την  «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας» έτους 2020.
  2. Αποδοχή ή μη του με αριθ. πρωτ. 5201/18-08-2020 Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών & οικονομικών προσφορών, στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού, για την  «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Λέρου» για το έτος 2020.
  3. Αποδοχή ή μη του με αριθ. πρωτ.5521/01-09-2020 Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών & οικονομικών προσφορών, στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης» Δήμου Λέρου»
  4. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) της Σύμβασης για την «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης του Δήμου Λέρου στην Υπηρεσία <Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων – Εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Λέρου>».
  5. Λήψη απόφασης για επιδίκαση οικονομικών απαιτήσεων από μισθωτών δημοτικών ακινήτων.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και τις με αριθ. πρωτ.  18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020 και 33282/29-5-2020  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ