Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου

στις 14 Σεπτεμβρίου 2020

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα σε συνεδρίαση δια περιφοράς, την 18η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή, με ώρα έναρξης 09:00 π.μ. και ώρα λήξης 14:00 μ.μ.. Η διαδικασία, θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ενώ για όσους δεν υπάρχει η εν λόγω δυνατότητα, μέσω συμπλήρωσης ειδικού εντύπου στο οποίο θα καταγράφεται η ψήφος ανά θέμα, και το οποίο θα επιδίδεται συνημμένο με την παρούσα πρόσκληση από τον κλητήρα του Δήμου, ο οποίος ακολούθως και αφού αυτό συμπληρωθεί από τους δημοτικούς συμβούλους, θα το καταθέσει στο Προεδρείο του Δημοτικού μας Συμβουλίου.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και τις με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020 και 33282/29-5-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:

  1. Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2020.
  2. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την παραχώρηση της απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων (συμπληρωματική κατάσταση για πεζοδρόμια).
  3. Έγκριση μνημονίου συνεργασίας για το υποέργο 7 «Δαπάνες Αρχαιολογίας», στο πλαίσιο της πράξης «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Λέρου» με κωδικό ΟΠΣ 5001908 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
  4. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου, «Συντήρηση κι επισκευή σχολικών κτιρίων».
  5. Ορισμός εκπροσώπου σε όλες τις γενικές συνελεύσεις του ειδικού περιφερειακού διαβαθμιδικού φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. (ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε.).
  6. Έναρξη διαδικασίας διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, για τη στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Λακκίου.
  7. Έγκριση απόδοσης επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών (γ΄ δόση 2020), προς τους Οργανισμούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ