Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [31-08-2020]

στις 27 Αυγούστου 2020

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών, στο Γραφείο Δημάρχου στον Πλάτανο, στις 31 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 , για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Εισήγηση για την έγκριση της 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου οικ. έτους 2020
  2. Αποδοχή ή μη των με αριθ. πρωτ. 5259/20-08-2020 και 5298/21-08-2020 Πρακτικών αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών & οικονομικών προσφορών, στα πλαίσια του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 95179, για την  «Προμήθεια καυσίμων και  λιπαντικών (πετρελαίου κίνησης, βενζίνης, ελαιολιπαντικών) Δήμου Λέρου».
  3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς από ΚΕΔΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ενίσχυσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων, από το «ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ».

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και τις με αριθ. πρωτ.  18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020 και 33282/29-5-2020  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ