Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου

στις 31 Ιουλίου 2020

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα σε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 4η Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και τις με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020 και 33282/29-5-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

 1. Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2020.
 2. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου μας, για το Β΄ τρίμηνο έτους 2020.
 3. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την παραχώρηση της απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων (πεζοδρόμια).
 4. Καταγγελία συμβάσεων δημοτικών ακινήτων.
 5. Α) Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας, «Αποκομιδή απορριμμάτων από μόνιμους χώρους υποδοχής» και Β), Ανάθεση της παραπάνω εργασίας σε ανάδοχο κατόπιν διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 6. Προέγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, «Κατασκευή Νηπιαγωγείου στο Λακκί νήσου Λέρου».
 7. Συμπλήρωση της με αριθ. 189/15-12-2019 με Α.Δ.Α.: ΩΗ7ΛΩΛΓ-ΞΞΥ απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου με θέμα, «Επιστροφή παραχωρημένου οικοπέδου στο Λακκί Λέρου».
 8. Γνωμοδότηση αναφορικά με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου, «Υφιστάμενη μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, σε γήπεδο συνολικού εμβαδού 2.490,81 τ.μ., στη θέση «Σμαλού», νήσου Λέρου, στο Δήμο Λέρου, Π.Ε. Καλύμνου, Περιφέρειας Ν. Αιγαίου. Φορέας υλοποίησης <ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α.Ε.>».
 9. Ίδρυση δομής Κ.Δ.Α.Π. (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών) στο Δήμο Λέρου, η οποία θα λειτουργήσει από το σχολικό έτος 2021-2022.
 10. Έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρων Δημοτικού σχολείου Αγίας Μαρίνας, για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 11. Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής, σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ