ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 21/07/2020

στις 17 Ιουλίου 2020

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών, στο Γραφείο Δημάρχου στον Πλάτανο, στις 21 Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 , για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Εισήγηση για την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Β΄ τρίμηνο έτους 2020.
 2. Εισήγηση για την έγκριση της 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου οικ. έτους 2020.
 3. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση τιμολογίου της πάγιας προκαταβολής
 4. Αποδοχή ή μη του με αριθ. πρωτ. 4017/03-07-2020 Πρακτικού που συντάχθηκε στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού για την  «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου Λέρου, Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π και των Οργανισμών Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Επιτροπής».
 5. Αποδοχή ή μη του με αριθ. πρωτ. 3919/30-06-2020 1ου Πρακτικού αποσφράγισης-αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας έτους 2020».
 6. Αποδοχή ή μη του με αριθ. πρωτ. 4309/14-07-2020 2ου Πρακτικού αποσφράγισης οικονομικής προσφοράς του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 92813, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ιστών φωτισμού, αυτόνομων φωτιστικών LED με χρήση ηλιακής ενέργειας και φωτεινής επιγραφής LED».
 7. Αποδοχή ή μη του με αριθ. πρωτ. 4344/15-07-2020 2ου πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, του συνοπτικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου, «Συντήρηση κι επισκευή γηπέδου τέννις στο ΠΙΚΠΑ».
 8. Αποδοχή ή μη του με αριθ. πρωτ. 4386/16-07-2020 2ου Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του Ανοιχτού Διεθνούς Δημοσίου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 91037,  για την προμήθεια και λειτουργία του εξοπλισμού, «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ».
 9. Αποδοχή ή μη του με αριθ. πρωτ. 4412/17-07-2020 2ου Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του Ανοιχτού Δημοσίου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 91972, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».
 10. Αποδοχή ή του με αριθ. πρωτ. 4360/15-07-2020 Πρακτικού που συντάχθηκε έπειτα από τη διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στη Λέρο, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του Εποχικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Λέρου.
 11. Έγκριση της 2ης πιστοποίησης - λογαριασμού του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων».
 12. Έγκριση της 1ης πιστοποίησης-λογαριασμού του έργου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση περιφερειακών και τοπικών οδών Ν. Λέρου»
 13. Α) Έγκριση μελέτης της υπ’ αριθ. 25/2020 μελέτης με τίτλο «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης δρόμων» προϋπολογισμού 29.989,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17% και Β) Καθορισμός των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης δρόμων».
 14. Α) Έγκριση μελέτης της υπ’ αριθ. 24/2020 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2020» ενδεικτικού προϋπολογισμού 56.174,39€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17% και Β) Κατάρτιση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς ανά είδος.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και τις με αριθ. πρωτ.  18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020 και 33282/29-5-2020  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ