Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [7-07-2020]

στις 03 Ιουλίου 2020

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών, στο Γραφείο Δημάρχου στον Πλάτανο, στις 7 Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. , για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Αποδοχή ή μη του 3ου πρακτικού του με αριθ. πρωτ. 3984/03-07-2020 πρακτικού αποσφράγισης-αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων «Προμήθεια ενός (1) αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 2 ΚΜ».
  2. Αποδοχή ή μη του με αριθ. πρωτ. 3997/03-07-2020 πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων-καλαθάκια απορριμμάτων Δήμου Λέρου».
  3. Κατάρτιση όρων για δημοπράτησης τμημάτων παραλιών για τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλώστρων θαλάσσης.
  4. Διαγραφή αμφισβητούμενων χρεώσεων σε λογαριασμούς ύδρευσης.
  5. Υποβολή αιτήματος συμμετοχής στο πρόγραμμα, «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ)» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
  6. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταμείο του Υ.Π.ΕΝ για τη «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-2020».

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και τις με αριθ. πρωτ.  18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020 και 33282/29-5-2020  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ