Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 03 Αυγούστου 2020

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών, στο Γραφείο Δημάρχου στον Πλάτανο, στις 07 Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 , για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Αποδοχή ή μη του 1ου Πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη που συντάχθηκε  στα πλαίσια του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 90583 για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή και συντήρηση κτιρίου Λιμενικής Αρχής Λέρου».
  2. Αποδοχή ή μη του με αριθ. πρωτ. 4832/03-08-2020 2ου πρακτικού (στάδιο αποσφράγισης οικονομικών προσφορών) του ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 90516 για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ».
  3. Αποδοχή ή μη του με αριθ. πρωτ. 4825/03-08-2020 Πρακτικού που συντάχθηκε έπειτα από τη διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στην Αγία Μαρίνα Λέρου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης τροχοφόρων οχημάτων.
  4. Έγκριση της 3ης εντολής πληρωμής του έργου «Κατασκευή νηπιαγωγείου στο Λακκί Λέρου».
  5. Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου για την υποβολής μήνυσης (υπόθεση δολιοφθοράς στο σύστημα καθοδήγησης ατόμων με προβλήματα όρασης στην παραλία της Γούρνας).

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και τις με αριθ. πρωτ.  18318/13-3-2020, 20930/31-3-2020 και 33282/29-5-2020  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ