Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου [22-05-2020]

στις 18 Μαϊος 2020

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα σε συνεδρίαση δια περιφοράς, την 22η Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή, με ώρα έναρξης 09:00 π.μ. και ώρα λήξης 14:00μ.μ.. Η διαδικασία, θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ενώ για όσους δεν υπάρχει η εν λόγω δυνατότητα, μέσω συμπλήρωσης ειδικού εντύπου στο οποίο θα καταγράφεται η ψήφος ανά θέμα, και το οποίο θα επιδίδεται συνημμένο με την παρούσα πρόσκληση από τον κλητήρα του Δήμου, ο οποίος ακολούθως και αφού αυτό συμπληρωθεί από τους δημοτικούς συμβούλους, θα το καταθέσει στο Προεδρείο του Δημοτικού μας Συμβουλίου.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 παρ. 5 Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (Α΄167), σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), της παρ. 1 του άρθρου 43 της από 30-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75) και τις με αριθ. πρωτ.13818/13-3-2020 και  20930/31-3-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:

  1. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2020.
  2. Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων κατά 40% και για το μήνα Απρίλιο 2020, λόγω της κρίσης του κορωνοϊού COVID-19.
  3. Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο, «Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στα Άλιντα νήσου Λέρου».
  4. Συμπλήρωση της με αριθ. 8/28-1-2020 απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου αναφορικά με το ετήσιο πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Λέρου, για το έτος 2020.
  5. Έναρξη διαδικασίας διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου στην Αγία Μαρίνα, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης τροχοφόρων οχημάτων.
  6. Έγκριση απόδοσης επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών (β΄ δόση 2020), προς τους Οργανισμούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου.
  7. Έγκριση άδειας λειτουργίας συστεγαζόμενης επιχείρησης εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων.
  8. Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών.
  9. Έγκριση σχεδίου κανονισμού χρήσης κοινοχρήστων χώρων Δήμου Λέρου.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ