Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [18-05-2020]

στις 14 Μαϊος 2020

Σας καλώ στις 18 Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση, η οποία θα διεξαχθεί με τον τρόπο που προβλέπει  η από 11 Μαρτίου 2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της μετάδοσής τους» (Α΄55) και της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 30ης Μαρτίου 2020 (Α΄75). Ειδικότερα θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα βιντεοκλήσης κλπ., στο Δημοτικό Κατάστημα με τα παρακάτω θέματα:

  1. Α) Έγκριση της υπ’ αριθ. 15/2020 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ιστών φωτισμού, αυτόνομων φωτιστικών LED με χρήση ηλιακής ενέργειας και φωτεινής επιγραφής LED» προϋπολογισμού 229.992,75€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17% και Β) Κατάρτιση όρων δημοπράτησης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές.
  2. Αποδοχή ή μη του με αριθ. πρωτ. 2611/12-05-2020 πρακτικού που συντάχθηκε έπειτα από τη δημοπρασία που διενεργήθηκε για την εκμίσθωση έκτασης 3Χ3 στη θέση «Κλειδί» για την τοποθέτηση και εγκατάσταση κεραίας αναμεταδότη Internet.
  3. Αποδοχή ή μη του με αριθ. πρωτ. 2481/07-05-2020 πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών-τεχνικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων «Προμήθεια ενός (1) αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 2 ΚΜ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ