ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

στις 13 Αυγούστου 2018

Ο Δήμαρχος Λέρου  έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ  143/Α /28-6-2007), όπως ισχύει
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010)
 3. Τον ΟΕΥ του Δήμου Λέρου (ΦΕΚ 365/τ.Β/19-02-2013)
 4. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΣΤ1 περ. Α’ του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τΑ’/12-11-2012)
 5. Την αριθμ. πρωτ. 3640/09.08.2018 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, περί ύπαρξης πιστώσεων στο προϋπολογισμό οικ. έτους 2018
 6. Την ανάγκη πρόσληψης ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

            Την κάλυψη μίας (1) συνολικά θέσης ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου της κατηγορίας, Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή (ΤΕ), για την επικουρία αυτού και την παροχή επιστημονικής βοήθειας στη διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (λογιστικά πρότυπα, ενημέρωση ΟΠΣ, Δελτία Δήλωσης Δαπανών), στη σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων, σε οικονομικά θέματα, στη λειτουργία της Αναλυτικής Λογιστικής και στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης των πολιτών για τους επιδιωκόμενους στόχους και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες

πρέπει να κατέχουν τα γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο άρθρο 163 του Ν. 3584/2007.Συγκεκριμένα:

 1. Να διαθέτουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
 2. Να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος τμήματος Πανεπιστημίου ή σχολής ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής, ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
 3. Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
 4. Να έχουν επαγγελματική εμπειρία στο τομέα διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
 5. Επιπλέον προσόντα θα συνεκτιμηθούν               

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ( ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εμπειρία στη διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, την παρακολούθησή τους και τη διαχείρισή τους από την υποβολή προτάσεων μέχρι την ολοκλήρωσή τους που αποδεικνύεται :

Με αξιόλογη συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λ.π. ή αξιόλογη επαγγελματική ενασχόληση ή επαρκείς γνώσεις ανάλογες με το αντικείμενο απασχόλησης.

Επίσης η εμπειρία αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανόμενων ως επαγγελματίες ειδικευμένης εμπειρίας.

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

1) Για τους μισθωτούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα:.

         Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα, μπορούν εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/86 για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας και μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εξειδικευμένης εμπειρίας.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ).            

Ο υποψήφιος με την αίτηση πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλει:

 1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλέιψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών που αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου). Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γεννήσεως.
 3. Επικυρωμένους και επίσημα μεταφρασμένους τίτλους σπουδών / πτυχίων της αλλοδαπής, συνοδευόμενους από Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα για την ισοτιμία του τίτλου ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. περί ισοτιμίας.
 4. Φωτοαντίγραφο τίτλων σπουδών / πτυχίων της ημεδαπής
 5. Επικυρωμένα & μεταφρασμένα πτυχία ξένων γλωσσών και Η/Υ
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή της Κοινότητας στο Δημοτολόγιο του οποίου είναι γραμμένοι.
 7. Υπεύθυνη Δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα πρόσληψης
 8. Υπεύθυνη Δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, προς απόδειξη της επικαλούμενης εμπειρίας τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα γνωστοποίηση.
 9. Οποιαδήποτε κατά την κρίση τους δικαιολογητικά

Σημείωση: Τα απαιτούμενα από το νόμο α) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου  και β) Πιστοποιητικό Στρατολογίας (για τους άνδρες) θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία  (ν. 3242/2004)          

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να ισχύουν τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά την ημερομηνία πρόσληψης.          

 

 ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

                     Η αίτηση απευθύνεται στο Δήμο Λέρου Ν. Δωδεκανήσου και υποβάλλεται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου, στη  διεύθυνση:

Τ.Κ. 85400-Πλάτανος Λέρος  (αρμόδια κα Πυροβολικού Θεοδώρα, τηλ. 2247360233)

                    Οι  υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται το έντυπο της αίτησης από το Δήμο Λέρου, στην πιο πάνω διεύθυνση.

                   Την αίτηση υποβάλλει ο  υποψήφιος αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.

                   Στην αίτηση πρέπει  να επισυνάπτει ο υποψήφιος όλα τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά συμμετοχής. Αν δεν προσκομισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται.

                  Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

                   Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αιτήσεως είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

                   Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας γνωστοποίησης στις εφημερίδες.

            Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού, να αναρτηθεί ολόκληρη στο Κατάστημα του Δήμου συντασσομένου σχετικού πρακτικού και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΙΑΣ