ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

στις 24 Αυγούστου 2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΙΑΣ

Προκηρύσσει:

Δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο μας, στο οποίο θα στεγαστεί τμήμα του σχολικού συγκροτήματος του Μπελλένειου Γυμνασίου Λέρου. Το μίσθιο πρέπει :

 • να καλύπτει τμήμα από τις υπηρεσιακές και εκπαιδευτικές ανάγκες του Μπελλένειου Γυμνασίου Λέρου και όλα τα κριτήρια καταλληλότητας σχετικά με την ασφάλεια, την ευχάριστη διαμονή και την υγιεινή, σύμφωνα με τους ισχύοντες οικοδομικούς κανονισμούς, τον ισχύοντα κτιριοδομικό κανονισμό σε συνδυασμό με τις προδιαγραφές για στέγαση σχολικής μονάδας σε υπό ενοικίαση κτίρια που αναφέρονται στην απόφαση 37237/ΣΤ1/02-4-2007 (ΦΕΚ 635Β) του Υπουργείου Παιδείας.
 • να βρίσκεται στη περιοχή Πλάτανος Λέρου.
 • η κάθε αίθουσα να έχει έκταση από 40 έως 60 τετραγωνικά μέτρα.
 • να βρίσκεται πλησίον του σχολικού συγκροτήματος του Μπελλένειου Γυμνασίου Λέρου και για την πρόσβαση τους οι μαθητές στον προαύλιο χώρο του σχολείου να μην χρειάζεται να διασχίσουν κεντρική οδό.
 • όλες οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των αιθουσών να είναι σύγχρονων τεχνικών προδιαγραφών και να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και άδειες. Να είναι δε σε άρτια κατάσταση και να πληρούνται όλες οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Να εξασφαλίζουν γενικώς τις επιθυμητές συνθήκες άνεσης, ευεξίας και υγιεινής στις αίθουσες, την ασφάλεια των χρηστών και την αθόρυβη, οικονομική λειτουργία τους. Το ακίνητο πρέπει να διαθέτει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την εγκατάσταση φορητών κλιματιστικών ανά αυτοτελή χώρο. Επίσης, πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (επαρκούς φωτισμού, θερμάνσεως, αερισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρασφάλειας κ.λ.π.). Τέλος, απαιτείται η ύπαρξη αυτομάτων ηλεκτρονικών διακοπτών διαρροής σε όλους τους χώρους, ηλεκτρικούς πίνακες και υποπίνακες.
 • να διαθέτει εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς (θα βεβαιώνεται από Ηλεκτρολόγο Μηχανολόγο) .
 • τα δομικά υλικά κατασκευής του να μην περιέχουν επιβλαβή για την υγεία στοιχεία όπως π.χ. αμίαντο (θα βεβαιώνεται από Πολιτικό Μηχανικό Μηχανικό).
 • να διαθέτει τουαλέτες μαθητών.
 • να διαθέτει Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στον «Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (ΦΕΚ 407/Β/9.4.2010).
 • να διαθέτει πυροσβεστήρες ανά αυτοτελή χώρο, οι οποίοι θα είναι ικανοί να κατασβέσουν πιθανή εστία πυρκαγιάς
 • Αντίγραφα των νομιμοποιητικών στοιχείων του ακινήτου π.χ. οικοδομική άδεια: θεωρημένα αντίγραφα τοπογραφικού, κάτοψης ορόφου που θα λάβει χώρα η συγκεκριµένη χρήση.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης ήτοι έως 13 Σεπτεμβρίου  2018.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Δήμο και στη συνέχεια η αρμόδια δημοτική υπηρεσία τις αποστέλλει στην Επιτροπή Καταλληλότητας της παρ.6 του άρθρου 18 του Ν.3467/2006 (ΦΕΚ 128/21.06.2006 τεύχος Α'), η οποία είναι αρμόδια για την εκτίμηση του ακινήτου που προορίζεται για τη στέγαση σχολικών μονάδων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στο δήμο, ο οποίος την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Γραφείο της Γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής, τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες , στο Δημοτικό Μέγαρο στην περιοχή Πλάτανος Λέρου και στο τηλέφωνο 2247360223 και FAX 2247023401.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                                                                      

ΚΟΛΙΑΣ  ΜΙΧΑΗΛ