ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΩΝ

στις 27 Ιουλίου 2018

Ο Δήμαρχος Λέρου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΩΝ» του Δήμου Λέρου.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε ποσό ύψους 42.735,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%, με διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης και για δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με σφραγισμένες προσφορές.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 08-08-2018 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 09:30π.μ έως ώρα 10:00π.μ. (λήξη προθεσμίας κατάθεσης προσφορών). Το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ), www.promitheus.gov.gr,

Η Προκήρυξη (Περίληψη της Διακήρυξης), θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr, και στον ιστότοπο του Δήμου Λέρου http://www.leros.gr/main/ , ενώ θα δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα του Νομού τουλάχιστον δώδεκα (12) ημέρες πριν τη διενέργεια του.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του αρχικού διαγωνισμού και του τυχόν επαναληπτικού, βαρύνουν τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε οριστικά η δημοπρασία.

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής , τη παραλαβή της διακήρυξης και μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο (Γραφείο Προμηθειών ), καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 22470 23632).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ    

ΜΕΛΕΤΗ - ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ