ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

στις 03 Απριλίου 2018

Ο Δήμος Λέρου προκηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (άρθρα 86 και 311 του Ν.4412/2016), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», με ενδεικτικό προϋπολογισμό 26.924,24 πλέον Φ.Π.Α. 17%.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, κ.λ.π), καθώς και το έντυπο οικονομικής προσφοράς από την έδρα της Υπηρεσίας : Δήμος Λέρου, Λακκί, (Τεχνική Υπηρεσία) 85400 Λέρος, μέχρι 16-04-2018, ημέρα Δευτέρα.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2247028040/2247022937, FAX επικοινωνίας: 2247023632, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Δέσποινα Φιλιππίδη.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17/ 04/ 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στον Πλάτανο Λέρου ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 9:30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10:00π.μ.
Η διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού και η εκτέλεση των εργασιών του έργου διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 1418/1984 και των Π.Δ. που εκδίδονται σε εκτέλεση του, καθώς και των άρθρων 133,177παρ.1 και 183παρ.2γ.γγ του Ν. 4270/2014. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Ν.4412/2016, ενώ εφαρμογή έχουν και οι διατάξεις του Ν.4013/2011, του άρθρου 1 του Ν.4250/2014, του Ν. 4254/2014, του άρθρου 59 του Ν. 4278/2014, του Ν. 4281/2014 και του άρθρου 37 του Ν.4320/2015.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 31.501,36 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ.
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής απαιτείται και ανέρχεται στο ποσό των 538,48€ με ισχύ έως 31-10-2018.
Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η μεγαλύτερη έκπτωση επί τοις εκατό επί των τιμών της αριθμ. 09/2018 τεχνικής μελέτης.
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δύο (02) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α1 τάξη και άνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα ή τα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων στην συγκεκριμένη κατηγορία –ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-.
και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Το έργο χρηματοδοτείται από Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2018 του Δήμου Λέρου.
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 61 του Ν. 4146/2013 και την παράγραφο 7 του άρθρου 375 του Ν. 4412/2016. Καθώς και την κράτηση ΑΕΠΠ ύψους 0,06% σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016, ΚΥΑ 1191/14-3-2017- ΦΕΚ 969/22-3-2017 τεύχος Β. Επίσης 6%ο υπέρ ΕΜΔΥΔΑΣ.
Έχει υπογραφεί η υπ’ αρ. πρωτ. 5877/1-8-2016 προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ και ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΠΝΑ). Ο κωδικός πίστωσης του έργου είναι Κ.Α 00.6737.0001 και είναι ενταγμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου μας για το οικονομικό έτος 2018.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λέρου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ