ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΕΜΕΝΙΩΝ ΚΑΙ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ Ν. ΛΕΡΟΥ

στις 23 Μαρτίου 2018

Η Δ/νση Περιβάλλοντος, Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λέρου, στα  πλαίσια της μελέτης του ως άνω θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011) και την υπ’ αριθμ. 145/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι έχουν στην ιδιοκτησία τους ακίνητα στις περιοχές Ξηρόκαμπος και Τεμένια, να προσέλθουν στο Δήμο Λέρου - Τμήμα Δόμησης από 26/03/2018 και για είκοσι (20) ημέρες προκειμένου να λάβουν γνώση του ορθοφωτοχάρτη και να υποβάλλουν στην Υπηρεσία μας στοιχεία τυχόν παραχώρησης σε κοινή χρήση χώρων (π.χ. για την έκδοση οικοδομικών αδειών, διάνοιξη οδών κ.α.), για την διόρθωση τυχόν σφαλμάτων και την συμπλήρωση τυχόν ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων κοινοχρήστων χώρων.

Σημειώνεται ότι τα εν λόγω διαγράμματα είναι αναρτημένα στο Δημοτικό κατάστημα και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λέρου (www.leros.gr) καθώς επίσης και στα γραφεία του Τμήματος Δόμησης.

Με Ε.Δ.

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ  ΕΛΛΗΝΑΣ

Πολιτικός Μηχανικός


ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ:

ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΤΕΜΕΝΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ