ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ

στις 06 Δεκεμβρίου 2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών – ανακατασκευή και αισθητική αναβάθμιση πέντε παιδικών χαρών του Δήμου Λέρου» προϋπολογισμού 193.520,34 ευρώ με τον ΦΠΑ 17% και CPV : 37535200-9. Κριτήριο κατακύρωσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά είδος του προϋπολογισμού, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

ΟΔΟΣ: ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΛΕΡΟΣ, Τ.Κ. 85400 ΤΗΛ: 2247028040, 2247026982,

Αρμόδια υπάλληλος: Φιλιππίδη Δέσποινα, Παντερμαράκη Μαρία

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,

Ιστοσελίδα: www.leros.gr

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS : EL 421

Δεκτές γίνονται μόνον οι προσφορές που πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στις προσφερόμενες τιμές ανά είδος χωρίς ΦΠΑ.

Επισημαίνεται ότι η προσφερόμενη τιμή ανά είδος της οικονομικής προσφοράς δεν θα πρέπει να ξεπερνά την ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η βελτίωση και η αναβάθμιση των πέντε παιδικών χαρών του Δήμου της Λέρου, με όργανα παιδικής χαράς, δάπεδα ασφαλείας και υπόλοιπου εξοπλισμού, προκειμένου να συμμορφωθούν με τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ’ αρ. 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ. 27934/2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2029/25-7-2014), καθώς και τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και πιστοποίησης ΕΝ1176:2008 και ΕΝ1177:2008.

Τα νέα όργανα θα περιλαμβάνουν εμφανείς και αφανείς λειτουργίες (όπως π.χ. αιώρηση, ολίσθηση, ισορροπία, γυμναστικές ασκήσεις, αναρρίχηση, κρυφτό, τρέξιμο, κρέμασμα, παιχνίδι φαντασίας και δημιουργικό παιχνίδι, επικοινωνία και κοινωνικοποίηση, ψυχαγωγία, απομόνωση, ξεκούραση, δημιουργία. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίση με 3.308,04€.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον εφτά μήνες, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.epromitheus.gov.gr.

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με Συστημικό Αριθμό 48728, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Λέρου www.leros.gr, ενώ η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του Δήμου Λέρου www.leros.gr, και θα αποσταλεί στο επιμελητήριο, σε εφημερίδες και στο ΦΕΚ για δημοσίευση.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 15/12/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.epromitheus.gov.gr του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 09/01/2018, Ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ: ΠΛΗΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ