ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

στις 07 Δεκεμβρίου 2017

Δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου στη θέση Πλάτανος Λέρου, πλησίον του Δημαρχιακού Μεγάρου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ του Δήμου Λέρου.

Το υπό μίσθωση ακίνητο θα πρέπει να τηρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • να βρίσκεται στη θέση «ΠΛΑΤΑΝΟΣ» της Λέρου, πλησίον του Δημαρχιακού Μεγάρου
  • να είναι ισόγειο και όχι υπερυψωμένο, έτσι ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ)
  • να διαθέτει ράμπα για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ)
  • να έχει έκταση πάνω από 120 τ.μ.
  • να διαθέτει νόμιμες οικοδομικές άδειες
  • να διαθέτει  χώρους υγιεινής, ανάλογα με την επιφάνειά του

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης ήτοι έως 16 Δεκεμβρίου 2017.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Δήμο και στη συνέχεια η αρμόδια δημοτική υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στο δήμο, ο οποίος την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Γραφείο της Γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής, τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες , στο Δημοτικό Μέγαρο στην περιοχή Πλάτανος Λέρου και στο τηλέφωνο 2247360223 και FAX 2247023401.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ             

ΚΟΛΙΑΣ  ΜΙΧΑΗΛ