ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ προμήθειας ΑΝΤΛΙΩΝ 2017

στις 03 Ιουλίου 2017

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ   δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι   την με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για τη εκτέλεση της προμήθειας ΑΝΤΛΙΩΝ 2017, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς ανά είδος προϋπολογισμού 44.869,50 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 17%).

O Δήμος Λέρου διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη και έως 30% των υπό προμήθεια ειδών και εντός του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 104 του Ν. 4412/2016.

Οι προσφορές θα κατατεθούν, την 18η Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη.Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00. π.μ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού του Δήμου Λέρου (άρθρο 221 του Ν.4412/2016), στα γραφεία της Τ.Υ στο Λακκί Λέρου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της μελέτης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λέρου (τηλ. 2247023632). Το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ), www.promitheus.gov.gr.

Η Προκήρυξη (Περίληψη της Διακήρυξης), θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr, και στον ιστότοπο του Δήμου Λέρου www.leros.gr, ενώ θα δημοσιευθεί σε μια ημερήσια του Νομού τουλάχιστον δώδεκα (12) ημέρες πριν τη διενέργεια του.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του αρχικού διαγωνισμού και του τυχόν επαναληπτικού, βαρύνουν τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε οριστικά η δημοπρασία

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

Για να κατεβάσετε το τεύχος διακήρυξης πατήστε σε αυτό το πεδίο

Για να κατεβάσετε την μελέτη πατήστε σε αυτό το πεδίο